Sample Kits

Serum Tri

$ 25.00

Volume Kit

$55.00

Hydrate Kit

$ 25.00

Fresh & Clean 4 Days

$ 6.00

Hair Spray Sample

$4.00

Dry Shampoo Sample

$ 4.00

Rejuvenate Sample Kit

$ 45.00

Brick Edge Sample

$4.00

Silk-Press Kit

$ 45.00

Masque Sample Kit

$ 7.00